Sondazhi: 67 përqind e bizneseve mbështesin taksën e sheshtë 9%

Qendra e Studimeve të Konfindustrisë ka përpunuar dhe paraqet përfundimet e modulit të dytë të sondazheve me bizneset, lidhur me programet ekonomike të partive politike të paraqitura me rastin e zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit 2021.

Sondazhet kanë përfshirë periudhën shkurt-java e parë e marsit 2021. Në vlerësim janë përfshirë 143 biznese të kategorive të mesëm dhe të mëdhenj në Qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan.

Sektorët janë industri, prodhim, shërbime, agroindustri, etj, që punojnë në kushtet e tregjeve të hapura konkurenciale.

Në sondazhe nuk janë përfshirë biznese, që punojnë në kushtet e tregjeve të mbyllura, me konkurrencë të kufizuar, përfitues të PPP, koncesioneve, licenca të privilegjuara shtetërore, etj.

Pyetjes së parë të sondazhit të modulit të dytë, nëse mbështesin taksën e sheshtë 9% të propozuar nga opozita, ose taksën progresive në rritje, duke filluar nga 15% të pozitës, dhe/ose asnjërën prej tyre, përgjigjet e bizneseve ishin si më poshtë:

67% e bizneseve mbështesin zbatimin e taksë së sheshtë 9%.

33% e bizneseve u shprehen me besim te ulët dhe/ose nuk mbështesnin asnjërën prej propozimeve partiake

Pyetjes së dytë të sondazhit, nëse duhet të zbatohen të njejtat politika fiskale taksimi përkatësisht për:

– kategoritë e bizneseve, që punojnë në kushtet e tregjeve të hapura dhe konkurenciale dhe

– kategorisë së bizneseve, që punojnë në kushtet e tregjeve të mbyllura, me konkurrencë të pamjaftueshme, përfitues të PPP, koncesioneve, etj. përgjigjet ishin si më poshtë:

71% e bizneseve ishin kundër përdorimit të politikave fiskale të njehsuara

29% e bizneseve u shprehën për politika fiskale të njehsuara

Qendra e Studimeve të Konfindustrisë do të vazhdojë të publikojë të dhënat e e moduleve të tjera të sondazheve të kryera me bizneset, lidhur me brendinë e programeve ekonomike të paraqitura nga partitë politike me rastin e zgjedhjeve të 25 prillit 2021.