Mashtrimi me naftën “falas” për femerët!

Nga Jolio DINE

Sipas nje studimi të financuar nga BERZH dhe Qeveria Shqiptare, në Shqiperi jane 100.000 fermer qe janë perfshire në kultivimin e ullirit. Pra rreth 70-80% e fermereve kane ullirin si kulturen bujqesore me te cilen sigurojne te ardhurat per familjen e tyre. Kjo kategori fermesh jane perjashtuar nga qeveria në skemen e re të perfitimit të naftes për bujqesine pa taksa.

Foto e pare tregon listen e kulturave Bujqesore qe perfshihen në skemen e perfimit të naftes ku perjashtohet ulliri.

Foto e dyte tregon nje shembull aplikimi ku rezulton se parcelat e mbjell me ullinj jane perjashtuar nga perfitimi i naftes pa taksa.

1 71

2 65