Një kapele e uniformave të Ushtrisë e Policisë do blihet 350 euro?

Fituesi i tenderit të paracaktuar nga Ministria e Brendshme për uniformat e Policisë së Shtetit llogaritet të prodhojë rreth 200 mijë artikuj më pak, ndonëse me të njëjtin fond limit, si në tenderin që u pezullua vitin e kaluar.

Më datë 11.05.2020, u zhvillua procedura e tenderit me objekt “Blerje dhe shpërndarja e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit” për 4 vjet, me fond limit rreth 2.8 miliardë lekë pa TVSH apo 27 milionë euro me TVSH.

Fituesi i paracaktuar ishte firma “D&E” shpk, e cila nuk plotësonte shumë kushte e dokumente të kërkuara dhe ndonëse ofronte rreth 5 miliardë lekë më tepër se operatori i klasifikuar si i pari.

I NJEJTI FOND, ME PAK ARTIKUJ

Precedenti i parë është nëpërmjet uljeve të sasive të uniformave, aksesorëve, gradave, stemave, shenjave të Policisë së Shtetit, por jo të fondit limit që mbetet i pandryshuar, 2,800,347,570 lekë pa TVSH dhe numri rendor mbetet i pandryshuar, nga 1 deri në 123.

Te shtojca 13, “Sasia dhe grafiku i lëvrimit”, sasia e pritshme e artikujve të uniformës që kërkohen në procedurën e datës 19.08.2019″>2019 që është pezulluar, kishte të pasqyruar një tabelë që përbëhet nga 8 kolona, me këto të dhëna:

1. Nr. rendor nga 1 deri 123; 2. Artikujt e uniformës, 3. Njësia matëse; 4. Viti I, Sasia 75,378; 5 Viti II, Sasia 183,353; 6. Viti III, Sasia 268,965; 7. Viti IV Sasia 198,947; 8. Total Sasia 726,643, me fondin limit, 2,800,347,570 lekë pa TVSH. Ndërsa sipas dokumenteve të tenderit, formati i tabelës në procedurën e rihapur të datës 5.11.2019″>2019, pas pezullimit të procedurës së datës 19.08.2019″>2019, ka të pasqyruar një tabelë, që përbëhet nga 4 kolona, më këto të dhëna: 1. Nr. Rendor nga 1 deri 123, 2. Artikujt e uniformës, 3. Njësia matëse, 4. Sasia e pritshme (në total) bëhet 486,658, po me fondin limit 2,800,347,570 lekë pa TVSH.

Nga krahasimi i procedurës së rihapur të datës 5.11.2019″>2019, me procedurën e datës 19.08.2019″>2019 të pezulluar, rezulton të blihen më pak në total, 239,985 artikuj. Nga 726,643 artikuj që ishte totali, bëhet 486,658. (726,643 – 486,658 = 239,985).

Pra, do të blihen 239,985 artikuj më pak me të njëjtin fond limit. Sasia prej 726,643 artikujsh në procedurën e datës 19.08.2019″>2019 të pezulluar dhe sasia prej 486,658 artikujsh në procedurën e rihapur më datës 5.11.2019″>2019, fondi limit, 2,800,347,570 lekë pa TVSH, mbetet i pandryshuar dhe Nr. rendor mbetet i pandryshuar po nga 1 deri 123.

Objekti i marrëveshjes “Blerje dhe shpërndarje e uniformave dhe këpucëve të Policisë së Shtetit”, në dokumentet e tenderit sipas procedurës më datë 19.08.2019″>2019 ishte për 4 vjet (2019″>2019-2022) dhe e detajuar sipas viteve (Viti I Sasia, Viti II Sasia, Viti III Sasia, Viti IV Sasia), ndërsa objekti i marrëveshjes të ndryshuar, sipas procedurës, e rihapur më datë 5.11.2019″>2019, bëhet për 4 vjet, por jo e detajuar siç ishte në procedurën e datës 19.08.2019″>2019, sipas viteve.

Atëherë, sa do të jetë sasia totale e artikujve të uniformave që do të prodhohen për çdo vit? Kjo është pyetja që ngrenë në kallëzimin e tyre drejtuar SPAK deputetët demokratë.

TABELA E KAMUFLUAR

Formati i tabelës së procedurës më datë 19.08.2019″>2019, të pezulluar, përbëhej nga 8 kolona, ndërsa formati i tabelës së procedurës së rihapur më datë 5.11.2019″>2019 përbëhet nga 4 kolona. Çka do të thotë se, formati i tabelës së procedurës së rihapur më datë 5.11.2019″>2019, ndryshe nga formati i tabelës së procedurës më datë 19.08.2019″>2019 të pezulluar, është i kamufluar në përmbajtje, i mungojnë 4 kolonat për 4 vite.

Pikërisht nga formati i kamufluar i tabelës së procedurës së rihapur më datë 5.11.2019″>2019, të padetajuar në 4 kolonat për 4 vite, zbulohet dukshëm ulja totale e sasive prej 486,558, ndërsa fondi limit 2,800,347,570 pa TVSH, mbetet i pandryshuar.

Numri rendor mbetet po nga 1 deri 123, por që në total sasia e tyre për procedurën e rihapur më datë 5.11.2019″>2019, është më e ulët për 80 artikuj, krahasuar me sasinë që përmban tabela (sasia dhe grafiku i lëvrimit), të tenderit parashkruar për t’u hapur më datë 19.08.2019″>2019, të pezulluar, si më poshtë: Sasitë totale sipas dokumenteve të tenderit, procedura datë 19.08.2019″>2019, ishte 489,911 artikuj në total, për 80 artikuj. Ndërsa sipas procedurës së rihapur bëhet 249,926 artikuj në total për 80 artikuj.

“Sasitë që do të blihen më pak në procedurën e rihapur datë 5.11.2019″>2019, 239,985 për 80 artikuj, ka kamufluar fondin limit, 2,800,347,570 lekë pa TVSH. Total sasia prej 239,985 që mendohet të vlerësohet me 500,000,000 lekë, është vjedhja sipas kësaj skeme ‘mafioze’ të fshehtë të përdoruar nga zyrtarët e lartë të Ministrisë së Brendshme, të parashikuara (planifikuar) që në dokumentet e tenderit, të realizuar përmes shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit”, thuhet në kallëzimin e depozituar në SPAK.