Raporti: Bizneset në Shqipëri, më të pasigurtët në Europë

Shqipëria, Rumania dhe Kosova kanë pikëpamjet më negative për pasigurinë me të cilën përballen bizneset në 2019. Ky rezultat vjen nga publikimi më i ri i Indeksit të Besimit të zhvilluar nga Deloitte në 17 vende në Europën Qendrore dhe Juglindore.

Balanca neto e përgjigjeve në këto vende shkon nga -64% në Shqipëri dhe Rumani në -50% në Kosovë. Vendi më i qetë është Hungaria, e cila është gjithashtu e vetmja me një bilanc neto pozitiv (+ 15%). 75% e drejtuesve të bizneseve atje presin një nivel normal të pasigurisë, dhe vetëm 5% presin që ajo të jetë e lartë.

Nuk ka pasur ndryshime të mëdha në nivelet e perceptuara të pasigurisë me të cilat përballen bizneset e të anketuarve që nga viti i kaluar, citon raporti i 2019-s. Sidoqoftë, ekziston një tendencë e dukshme drejt pritjeve më pesimiste. Pjesa e të anketuarve që besojnë se ekziston një nivel i lartë i pasigurisë është rritur me 4p.p. (nga 31% në 2018 në 35% në 2019), dhe pjesa e atyre që besojnë se do të jetë e ulët ra me 1p.p. (nga 12% në 11%).

Kjo ka bërë që indeksi i bilancit neto (ndryshimi midis pjesës së të anketuarve që presin një nivel të ulët të pasigurisë dhe pjesën që presin një nivel të lartë të pasigurisë) të bjerë nga -19% në -24%. Kjo tendencë është e dukshme edhe në BE dhe Eurozonë.

Gjetjet e paraqitura dhe të diskutuara në këtë raport paraqesin mendimet e 674 CEO të bazuara në 17 vende të Europës Qendrore: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Republika Çeke, Estoni, Hungari, Kosovë, Letoni, Lituani, Mali i Zi, Poloni, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni dhe Ukrainë. Dymbëdhjetë nga këto u përfshinë në raportin e vitit të kaluar dhe pesë u bashkuan me projektin këtë vit. Sondazhi u krye midis shtatorit dhe nëntorit 2018.

Indeksi i Besimit i Deloitte i Europës Qendrore përbëhet nga tre nënindekse që pasqyrojnë optimizmin e CFOs (ose mungesën e tij) për tri çështje kryesore: proceset ekonomike (Indeksi i Besimit të Ekonomisë); mjedisi i biznesit (Indeksi i Besimit të Mjedisit të Biznesit); dhe perspektivat për zhvillimin e kompanive të tyre.