I hiqet ndihma ekonomike se kishte gomar, reagon qytetari: Gomarin e kam në Kryeministri jo në shtëpi

Një nga kriteret e reja të qeverisë Rama për të përfituar nga ndihma ekonomike është që të mos kesh gomar. Se përse është vendosur gomari kriter këtë e di vetëm Kryeministri, por duket se do të ketë ndonjë inat me këtë kafshë punëtore.
Një qytetar është penalizuar dhe hequr nga ndihma ekonomike pikërisht sepse është provuar nga agjentët e Ramës në terren se ai dispononte një gomar. Familjari Kosta Demiri me banim në rrethinat e Tiranës ka reaguar me dëshpërim dhe revoltë pas ndërprejes së ndihmës ekonomike nga qeveria vetëm për shkak të gomarit. Ai e mohon që të ketë gomar dhe thotë se kjo kafshë nuk është as fitimprurëse dhe habitet se si qeveria dhe Kryeministri nuk e kupton këtë kur e kanë vendosur si kriter. “Gomarin e kam në Kryeministri dhe jo në shtëpi”, thotë Kosta, I cili kërkon të sqarojë Kryeministrin se gomari nuk bën as vezë që të shiten dhe as mishi nuk i hahet.

20 mijë familje të përjashtuara
Rreth 20 mijë familjeve shqiptare u është hequr ndihma ekonomike në 2018-n. Kryeministri Edi Rama ditën e sotme theksoi nga Kuvendi se janë evidentuar shumë subjekte që nuk meritonin ta përfitonin ndihmën dhe se aksioni i qeverisë do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Aksioni i qeverisë është kundërshtuar nga Partia Demokratike, e cila e konsideron çnjerëzore një akt të tillë.
Kriteret për përfitimin e ndihmës ekonomike kanë ndryshuar në dy qeverisje.
Kriteret që duhet të plotësonin qytetarët për të përfituar ndihmë ekonomike në 2012-n, kur në qeveri ishte Partia Demokratike:
Përfitojnë ndihmë ekonomike:
1. familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;
2. jetimët të cilët nuk janë në institucione;
3. prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
ç) viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre;
1. viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten paraqesin kërkesën pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/komunë, ku kanë vendbanimin, së bashku me:
Kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti;
Certifikatën familjare që lidhet me regjistrin e familjes për të gjithë ata persona që janë pjesë e së njëjtës gjendje familjare;

Dokumente të tjera të nevojshme, për të përcaktuar të ardhurat familjare;
ç) Vërtetimin e trajtimit në institucionet e përkujdesjes shoqërore, për rastet e parashikuara në shkronjën “ç” të pikës 2 të këtij vendimi, të lëshuar brenda 30 ditëve të fundit;
1.Urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, për rastet e parashikuara në shkronjën “d” të pikës 2 të këtij vendimi;
2.Vërtetimin e gjykatës që bashkëshortët e familjes që paraqitet për të përfituar ndihmë ekonomike janë në proces zgjidhjeje martesore;
3.Kopjen e noterizuar për statusin e jetimit, sipas kërkesave të parashikuara në ligjin “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, për rastet e parashikuara në shkronjën “b” të pikës 2 të këtij vendimi;
ë) Kopjen e vërtetimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, për familjet që në përbërje të tyre kanë invalidë pune apo persona me aftësi të kufizuara që përfitojnë pagesë për aftësinë e kufizuar, përfshirë edhe dokumentet e tjera të përcaktuara në pikën 2 të këtij vendimi.
1. Certifikatën e pronësisë, të lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme apo aktin e marrjes në pronësi ose në përdorim të tokës (tapinë e tokës), për zonat ku regjistrimi i pronësisë nuk ka përfunduar ende.
Në qeverisjen e kryeministrit Edi Rama kanë ndryshuar një sërë kriteresh. Ndër të tjera përfshihet dhe lloji i tualetit, televizori, frigoriferi, biçikleta, soba, etj./Politiko.al/