Korrupsioni 250 milionë, KLSH kallëzon të besuarin e Ramës

Kontrolli i Lartë i Shtetit kallëzon në Prokurori ish-kryetarin e Komisionit të Prokurimit Publik, Gentian Kerri, së bashku me dy ish-anëtarë dhe dy anëtarë aktualë të këtij institucioni. Gentian Kerri, njëri nga njerëzit më të besuar të Ramës akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Mësohet se në përfundim të një auditimi në Komisionin e Prokurimit Publik, për periudhën e veprimtarisë së këtij institucioni nga data 01.01.2015 deri më 31.08.2017, KLSH ka gjetur disa shkelje.
Në raportin e KLSH, rezulton se Komisioni i Prokurimit Publik në shqyrtim të pjesshëm të disa prej ankesave të operatorëve të ndryshëm ekonomikë ka vendosur me pa të drejtë kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorëve ekonomikë të skualifikuar nga KVO-të si dhe skualifikimin me pa të drejtë të disa operatorëve ekonomikë të shpallur si fitues në procedurat e prokurimit.
Gjithashtu, referuar gjetjeve të auditimit rezulton që KPP ka vendosur që të kualifikojë dhe shpallë si fitues operatorin ekonomik me ofertën më të lartë, ndërkohë që asnjëri prej operatorëve ekonomikë nuk plotësonte kriteret kualifikuese.
Në total, për të shtatë rastet e vendimmarrjes së paligjshme të KPP-së, të shtjelluara këto më hollësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit, audituesit e KLSH-së kanë konkluduar në ekzistencën e një dëmi ekonomik prej 248,868,262 lekë.
Për tre nga vendimet e Komisionit të Prokurimit Publik të konstatuara me shkelje nga auditimi i KLSH-së, Kontrolli i Lartë i Shtetit me shkresën nr. 859/7, datë 31.12.2017 i ka përcjellë organit të Prokurorisë kallëzim penal ndaj ish-Kryetarit të KPP-së (G.K.) si dhe dy prej ish-anëtarëve (S.K., J.H.) dhe dy prej anëtarëve aktualë (L.G. dhe H.B.) të këtij institucioni me akuzën e “Shpërdorimit të detyrës” dhe “Shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.
Më konkretisht në kallëzimin penal të hartuar nga KLSH evidentohet vendimmarrja e paligjshme e KPP në lidhje me ankesat e bëra në këtë institucion për tre procedura prokurimi dhe më konkretisht:
1.Vendimi nr. 302 datë 6.5.2016 në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt “B3- Blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore” – Loti 12, me fond limit 55,127,233 lekë, i zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë (MSH) në vitin 2016.
2.Vendimi nr. 84 datë 19.2.2016 lidhur me procedurën e tenderit me objekt “Blerje furgon i blinduar i përdorur (copë 5)” – Loti II, me fond limit 15,500,000 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 29.12.2015, nga autoriteti kontraktor Posta Shqiptare sh.a.
3.Vendimi nr. 43/2016, datë 22.01.2016, në lidhje me ankimin e bërë në lidhje me prokurimin me objekt: “Mirëmbajtje bazuar në performancë segmentet rrugore Tiranë-Ndroq-Romanat, Plepa Ura e Farkës etj., 58,3 km (AK-Drejt. Rajonale Qendër Tiranë)”, me fond limit 47,357,107 lekë.
Në vendimet e mësipërme, KPP ka shpërfillur në mënyrë flagrante dokumentacionin bashkëlidhur ankesave të operatorëve ekonomikë si dhe atë të operatorëve të tjerë ekonomik ndaj të cilëve drejtohej ankimi, duke konkluduar më pas në mënyrë të paargumentuar në kualifikimin dhe skualifikimin e tyre, kjo e konfirmuar në një rast edhe nga vendimmarrja e Gjykatës Administrative, Tiranë.