Skandali me radarët, a do të arrestohet Mimi?

Zbardhja e një raporti për radarët, të dërguar nga oficerët e grupit të punës, gjeneralit të Forcave Detare, Ylber Dogjani, dëshmon qartazi se ministrja e Brendshme, Mimi Kodheli në katër vitet e para të qeverisjes Rama injoroi totalisht shqetësimet e ngritura mbi mosfunksionimin e radarëve e për rrjedhojë krijimin e terrenit të përshtatshëm për trafikantët e drogës. Raporti i është dërguar nga oficerët e punës gjeneralit të Forcave Detare, Ylber Dogjani. “Ja një nga informacionet periodike që i shkonin Komandantit të Forcave Detare, Ylber Dogjanit nga grupet e punës së FD në lidhje me mosfunksionimin e sistemit të radarëve, por sigurisht që Oficeri i Logjistikës në krye të Forcave Detare kishte ardhur me mision të dedikuar nga çifti Kodheli-Kraja, vetëm e vetëm për të mbuluar këtë aferë korruptive, duke mos marrë asnjë masë për radarët (sepse për specialistë në fushën e veprimtarisë detare thonë që sdi as not)”, shkruan Berisha në postimin e tij.
Raporti, radarët në të gjitha pikat jashtë funksionit
Lënda :Raport mbi kontrollin e shërbimeve/riparimeve në SIVHD të kryera nga Shoqëria “Idea- Tel” sh.p.k. Tiranë, për muajin janar 2016.
Drejtuar: Gjeneral Brigade, Ylber DOGJANI
Komandant i Forcës Detare
KETU
I nderuar Zoti Gjeneral,
– Komisioni për zbatimin e Kontratës me Nr. 233/3, datë 11.08.2015 me objekt “Shërbimi i Mirëmbajtjes Tekniko-Operacionale të Sistemit të Integruar të Hapësirës Detare (SIVHD) për një periudhë trevjeçare”, i ngritur me Urdhrin e Komandantit të Forcës Detare Nr.274, datë 24/08/2015 , i ndryshuar.
– Nga data 20 – 22.01.2016 realizoi kontrollin e shërbimeve/riparimeve në SIVHD të kryera nga Shoqëria “Idea – Tel” sh.p.k. Tiranë, gjatë muajit janar 2016.
– Nga kontrolli i ushtruar rezultoi se nga shoqëria “Idea Tel” sh.p.k. Tiranë, nga data 01 – 22.01.2016 nuk ishin kryer kontrolle/shërbime në SITE-et e PRT-11 Ksamil, PRT-VQ Sarandë, PRT-13 Portopalermo, QO Pashaliman dhe PRT-19 Gur Lushnjë.
– Sipas Aneksit Nr.2 të Kontratës, Neni 1 Paragrafi I “Shërbimet e Mirëmbajtjes Parandaluese”, Pika B “Inspektimi mujor dhe eliminim i problematikave të konstatuara”, firma ka për detyrim të inspektojë në çdo vend- instalim “site”, pajisjet sipas moduleve të SIVHD.
– Anëtarët e komisionit të zbatimit të kontratës, pasi verifikuan/kontrolluan gatishmërinë e pajisjeve të SIVHD-së konstatuan edhe këto problematika:
– PRT- VQ Sarandë:
1. UPS i kompjuterit të postoperatorit ka probleme me bateritë,
2. Mikrofoni i radios IP 1616 ndodhet jashtë gatishmërie,
3. Kondicionieri i sallës së postoperatorit nuk kalon në ngrohje, ka nevojë për shërbime,
4. MG i pajisjeve të sallës nuk ndizet auto, por manualisht,
5. Dritat e sinjalizimit të kullës nuk ndizen.
– PRT-11 Ksamil:
1. MG 2 gjatë punës fiket, u kontrollua dhe ka të nevojshme ndërrimin e filtrave dhe vajit,
2. MG1 ndizet në mënyrë manuale, ka probleme me karikuesin e baterisë, duhet ndërruar.
– PRT-13 Portopalermo:
1. MG i dërguar nga Durrësi nuk është montuar dhe të vendoset në gatishmëri pune,
2. MG1 nuk ndizet auto, por manualisht,
3. Më datë 24.12.2015 në MG 1 është ndërruar skeda elektronike PÇ Control me 771 orë/pune dhe është instaluar skeda elektronike me 4561 orë/pune, e cila është marrë nga MG e hequr të PRT-17 Ishull Sazan,
4. Voltmetri tek paneli i ATS nuk punon,
5. Dritat e sinjalizimit të kullës nuk ndizen.
– Salla Operacionale Pashaliman Vlorë:
1. Paisjet e njërit prej postoperatori nuk punojnë,
2. Dy radiot IP 1616 nuk janë në gatishmëri pune,
3. Njëri prej telefonave Cisco ndodhet jashtë gatishmërie,
4. Rrjeti i ndriçimit në sallë ka nevojë për riparim.
– PRT-14 Maja e Thanasit Llogara:
1. Paneli i ATS në shelter ka nevojë për riparime/zëvendësime të disa prej automateve, pasi janë dëmtuar nga shkarkesat elektrike,
2. Ventilatori i shelterit duhet vendosur në gatishmëri.
– PRT-19 Gur Lushnjë:
1. MG1 ndodhet jashtë gatishmërie, duhet vendosur karta e kontrollit dhe dinamo,
2. Dritat e sinjalizimit të kullës nuk ndizen.
– Qendra Operacionale Durrës (QNOD):
1. Radio konsole IP 1616 (tavolina III), është marrë për riparim nga firma dhe nuk është instaluar radio tjetër,
2. Radio konsole IP 1616 (tavolina I), ka probleme në marrje,
3. Vija e kufirit në hartën e paraqitur në softin e ri të radarit PRT-14 dhe PRT-20, nuk është instaluar/konfiguruar.
– Pjesët dhe pajisjet rezervë më të domosdoshme të parashikuara në kontratë sipas paragrafit V (76 shtatëdhjetë e gjashtë artikuj), të cilat janë një kusht për të siguruar një ndërhyrje të shpejtë për riparimin e sistemit brenda kërkesave operacionale, nuk janë në gjendje në një makazinë të rakorduar midis dy palëve. Për këtë problem kemi bërë me dije edhe përfaqësuesit e shoqërisë “Idea Tel”, por nuk kemi marrë ndonjë përgjigje.
– Përsa i përket ndërtimit të sistemit Back-up të Softit të Menaxhimit të Trafikut Detar, Ju bëjmë me dije se:
– Implementimi i sistemit back-up duhej të ishte realizuar nga shoqëria “Idea Tel”, brenda 120 ditëve kalendarike nga hyrja në fuqi e kontratës dhe e instaluar në të gjitha SITE-et e SIVHD-së, sipas paragrafit (Implementimi i Sistemit).
– Aktualisht është instaluar sistemi back-up vetëm në SITE-et: PRT-14 Llogara, PRT-20 Durrës, Qendra e Serverave Plepa Durrës, QO Durrës dhe QBO MM.
– Gjithashtu specialistët e shoqërisë “Idea Tel” sh.p.k. Tiranë kanë instaluar në çdo SITE të SIVHD-së kamera vëzhgimi për ruajtjen e shelterave dhe pajisjeve të SIVHD-së, gjë e cila nuk është parashikuar në kontratën e shërbimit. Kërkojmë nga firma që serveri i këtyre kamerave të instalohet në QVD Plepa Durrës dhe të monitorohet nga QO Durrës. (Që do të thotë që firma kontrollonte aktivitetin e personelit ushtarak nëpër PRT se mos ngatërronin “misionin e marrë përsipër prej tyre”)
– Mbi këto probleme të konstatuara gjatë këtij muaji në SIVHD, i është dërguar e-mail në adresën zyrtare shoqërisë “Idea Tel” sh.p.k. Tiranë, për marrjen e masave dhe eliminimin sa më shpejtë të defekteve të konstatuara, në të kundërt do të procedohet me penalitete sipas Neneve të Kontratës së Shërbimit.
– Për sa më sipër, me qëllim ndjekjen dhe monitorimin më të mirë të punës së sistemit propozojmë:
– Të njoftohet Shoqëria “Idea Tel” sh.p.k. Tiranë lidhur me problemet e konstatuara dhe t’i lihet afat riparimi i tyre brenda datës 02.02.2016.
– Në muajt në vazhdim kontrolli i gatishmërisë së sistemit SIVHD të bëhet nga Komisioni në prezencë dhe të specialistëve të Shoqërisë “Idea Tel” sh.p.k. Tiranë.
– Rikontrolli i gatishmërisë së sistemit SIVHD do të kryhet nga data 03.05.02.2016”.

Shqipëria ende me radarët jashtë funksionit

Shqipëria edhe aktualisht rezulton të jetë pa radarë monitorimi. Duhet qartësuar se sistemi që kur është ndërtuar, nuk siguron mbulimin 100% të hapësirës detare. Komandanti i Qendrës së Vëzhgimit Detar ka zhvilluar disa herë seanca sqaruese, si për gatishmërinë dhe performancën e sistemit, ashtu edhe për zonat e pambuluara me sinjal nga Sistemi i Vëzhgimit të Hapësirës Detare, me qëllim rritjen e kontrollit me mjete apo shërbime të tjera alternative. Skandali me radarët përplasi institucionet, por në fakt asnjë prej tyre nuk informoi, nëse do të merren masa për përmirësimin e sistemit, që sipas kryepolicit Çako do të rriste efektivitetin e policisë në luftën kundër drogës.