INSTAT: Shifrat pse ekonomia është më keq se më 2015

Rreth 69,8% e ndërmarrjeve aktive janë prodhues të shërbimeve, nga 75,0% që ishin në vitin 2015 po në të njëjtin sektor.
Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave vazhdon të jetë mbizotëruese në ekonominë e vendit me 31,9% të ndërmarrjeve të rezultuara në fund të vitit 2016 nga 35,3 % në vitin 2015.
Edhe pse plot me burime natyrore, me nëntokë të pasur, plot mundësi për të zhvilluar turizmin dhe bujqësinë dhe industrinë, ekonomia e Shqipërisë mbetet e varur nga bizneset e tregtisë dhe vetëm 1 për qind e bizneseve punësuan mbi 50 punonjës sipas të dhënave të djeshme të INSTAT mbi regjistrin e ndërmarrjeve.
Sipas INSTAT në vitin 2016 numri i ndërmarrjeve është 160.679, duke shënuar një rritje prej 5,5% krahasuar me vitin 2015.
Mbi 31 mijë janë fermerë të pajisur me Numër Identifikimi të Personit të Tatueshëm (NIPT) në fund të vitit 2016, nga 19.543 fermerë të regjistruar deri në fund të viti 2015.
INSTAT raporton se 31.377 ndërmarrje aktive janë regjistruar gjatë vitit 2016 duke shënuar një rënie me 44,8% krahasuar me regjistrimet e vitit 2015.
Rreth 69,8% e ndërmarrjeve aktive janë prodhues të shërbimeve, nga 75,0% që ishin në vitin 2015 po në të njëjtin sektor.
Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave vazhdon të jetë mbizotëruese në ekonominë e vendit me 31,9% të ndërmarrjeve të rezultuara në fund të vitit 2016 nga 35,3% në vitin 2015.
Ndërmarrjet e mëdha me 50 e më shumë të punësuar zënë vetëm 1,1%, por kontributi i tyre në punësim llogaritet në 48,3% në vitin 2016 nga 46,2% që ishte në vitin 2015.
3,5% e ndërmarrjeve aktive janë ndërmarrje të huaja e të përbashkëta, nga ku 47,2% e tyre janë me origjinë nga Italia dhe 9,2% nga Greqia.
26,8% e ndërmarrjeve aktive drejtohen nga femrat, nga 31,3% në fund të vitit 2015; 30,4% e ndërmarrjeve aktive e kanë filluar aktivitetin ekonomik para vitit 2011.
Në grupin “Prodhues të të mirave” ku përfshihen aktivitetet “Bujqësia, pyjet dhe peshkimi; industria; Ndërtimi”, ndërmarrjet me 50 e më shumë të punësuar janë përqendruar në aktivitetin “Industri përpunuese”.
Në grupin “Prodhues të shërbimeve”, ndërmarrjet me aktivitet ekonomik “Tregti” dhe “Akomodim dhe shërbim ushqimor”, janë mbizotëruese në ekonominë e vendit, me 46,1% të ndërmarrjeve gjithsej. Ekonomia shqiptare është e fokusuar kryesisht në aktivitetin tregtar, fenomen i cili vihet re edhe në ndërmarrjet e regjistruara gjatë vitit 2016.
Regjistrimet e reja numërojnë 21.6% të ndërmarrjeve tregtare krahasuar me 27.3% të regjistruara gjatë vitit 2015. Rreth 91,0% e ndërmarrjeve aktive janë ndërmarrje të vogla me 1-4 të punësuar. Pjesa më e madhe tyre, prej 74,8% janë me një të punësuar krahasuar me 61,8% gjatë vitit 2015.