Shqiptarët i besojnë mikut për të gjetur punë

Shqiptarët ende vazhdojnë që t’u besojnë lidhjeve të gjakut apo njohjeve personale kur bëhet fjalë për punësimin. Të dhënat tregojnë se numri i të papunëve që u drejtohen zyrave përkatëse është më i ulët në krahasim me ata, të cilëve ju drejtohen të afërmve. Kështu të papunët, të cilët kërkojnë punë nëpërmjet Zyrave të Punësimit përbëjnë vetëm 40% të totalit. Ndërsa ata që ju drejtohen miqve/shokëve për të gjetur një punë zënë rreth 80% e të papunëve. Sipas të dhënave të burimeve administrative, rezulton se në fund të 2016-s janë regjistruar pranë Zyrave të Punësimit 93,889 punëkërkues të papunë nga 145,147 që ishin në fund të 2015-s. Pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit regjistrohen si punëkërkues të papunë vetëm ata të papunë, të cilët kërkojnë punë nëpërmjet zyrave të punës, por jo të gjithë personat e papunë zgjedhin ta bëjnë këtë. Në krahasim me vitin 2015, numri i punëkërkuesve të papunë është ulur me 35%. Rajoni me uljen më të madhe është Vlora, ndërsa numri i përfituesve nga skemat e mbështetjes me të ardhura është ulur me 61%.