Qeveria e Kosovës miraton strategjinë për borxhin publik

Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2018-2020, si dhe Strategjinë e Borxhit Publik 2018-2020, si dokument komplementar i KASH-it.
Ministri i Financave, Avdullah Hoti duke prezantuar këto dy dokumente strategjike të qeverisë së Republikës së Kosovës, tha se Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018-2020 paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për 2018. “Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofrojë një analizë të mjedisit makroekonomik në vend, për të vendosur bazën për planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të qeverisë. Prioritetet e vendosura në këtë dokument burojnë nga Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Programi për Reforma në Ekonomi 2017-2019, si dhe nga strategjitë sektoriale”, shtoi Hoti.
Ai gjithashtu bëri të ditur se fushat prioritare të trajtuara në këtë kornizë janë: arsimi, qeverisja e mirë, sundimi i ligjit, përmirësimi i shërbimeve për qytetarë dhe biznese, menaxhimi efikas i shpenzimeve publike, forcimi i të drejtave pronësore, përmirësimi i efikasitetit të gjyqësorit, industritë konkurruese, infrastruktura në energji, përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore, shtrirja e gjerë e teknologjisë informative, mbështetja e agrobiznesit, shfrytëzimi racional i resurseve ujore, menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, menaxhimi i mbeturinave, integrimi evropian, politika e jashtme dhe çështjet e sigurisë, ku parashihet: zbatimi efikas i MSA-së në të gjitha fushat, zbatimi i reformave lidhur me krijimin e Forcave të Armatosura të Kosovës, si dhe forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës etj.
Sipas ministrit, projeksionet makroekonomike për KASH 2018-2020 janë përgatitur duke marrë për bazë të gjitha politikat, të cilat janë duke u implementuar, si dhe iniciativat e reja. “Zhvillimet e fundit ekonomike në Kosovë japin indikacione për një rritje ekonomike përgjatë kësaj periudhe prej mesatarisht 4.2%. Ky është një vlerësim konservator dhe rritja mund të tejkalojë dukshëm këtë nivel nëse bëhet progres në zbatimin e disa projekteve të mëdha në disa sektorë”, theksoi Hoti.
Ai gjithashtu shtoi se “ajo që është me rëndësi në rritjen ekonomike është fakti se rritja pritet të vijë gjithnjë e më shumë nga investimet vendore dhe të jashtme, e jo nga konsumi siç ka qenë rasti më herët”. Sipas ministrit, të hyrat e përgjithshme parashihet të rriten mesatarisht prej 9% në vit. Kjo rritje vjen kryesisht nga rritja e të hyrave tatimore, e gjeneruar nga rritja ekonomike dhe nga zvogëlimi i informalitetit. “Në këtë projeksion janë marrë parasysh edhe efektet në të hyra nga masat që kemi ndërmarrë përmes Pakos Fiskale 1 dhe MSA, si dhe masat që do të ndërmarrim përmes Pakos Fiskale 2”, shtoi ministri Hoti.