Analiza e bashkisë Kamëz për 2016, Mziu: Angazhim maksimal në shërbim të qytetarëve

Bashkia Kamëz ka bërë analizën e punës së saj për vitin 2016. Kryebashkiaku Xhelal Mziu ka kaluar në filtrin e analizës punën e stafit duke bërë një ekzaminim të punës së gjithsecilit nga vartësit bazuar mbi detyrat funksionale dhe ato të ngarkuara nga titullari. Zoti Mziu në secilën analizë bërë veçmas për çdo drejtori dhe dy njësitë administrative duke vlerësuar punën e kryer gjatë vitit 2016, ka evidentuar dhe mangësitë sipas rasteve duke kërkuar nga vartësit një tjetër implus të punës gjatë vitit 2017, me të vetmin qëllim; për të qenë sa më pranë qytetarëve me sa më investime cilësore, shërbime dinjitoze gjë të cilën e meritojnë dhe i kanë besuar dhe një tjetër mandat z.Mziu në zgjedhjet e vitit 2015.
Një nga drejtoritë që ka marrë vlerësimin për punën e kryer nga kryebashkiaku Mziu është Drejtoria e Financës dhe Kontabilitetit. Analiza e punës njëvjeçare nxori në pah arritjet e kësaj drejtorie. Kryebashkiaku Xhelal Mziu, pasi vlerësoi i stafin e kësaj drejtorie për punën e bërë, kërkoi që sikurse vitin e kaluar të ketë përqendrim për mirëmenaxhimin e financave të Bashkisë. Kreu i Bashkisë Kamzës kërkoi që për këtë vit duhet të mbahet në mbikëqyrje raporti i të ardhurave me shpenzimet, duke mbizotëruar të ardhurat, për të pasur një buxhet të fuqishëm financiar dhe e përkthyer kjo në rritjen e shkallës së investimeve, përfitues të të cilave janë qytetarët e Kamzës.
Në analizën e Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit dhe Investimeve Publike e Rrugëve, kryebashkiaku Mziu vlerësoi punën e bërë. Z.Mziu theksoi se duhet bërë azhornimi i dy planeve urbanistike, Kamëz e Paskuqan, duke ndërmarrë hapa konkretë për të shkuar drejt unifikimit të tyre në një të vetëm. U diskutua dhe për sistemin e plotë të adresave, emërtimi i plotë i rrugëve, kodifikimi i banesave, si dhe përfundimi me sukses i sistemit GIS, hapja e hapësirave publike etj. Në 2016, është bërë aplikimi online në e-Albania i projekteve sipas KZHR (Fondet për Zhvillim Rajonal); bashkëpunuar me donatorët e huaj për financim investimesh; kontrolli i realizimit të investimeve të kryera; realizimi i projektzbatimeve për buxhetin e vitit 2017; shqyrtimi dhe kërkesat për lejet e ndërtimit; zbatimi i planit rregullues te qytetit të Kamzës dhe Paskuqanit; bashkëpunimi me ALUIZNI-n, krijimi i regjistrit të territorit në sistemin GIS etj.
Në analizën e Drejtorisë së Koordinimit, Zhvillimit të Projekteve, kryebashkiaku Mziu vlerësoi punën e bërë në vitin 2016. Edhe pse në një censurë nga ana qeveria, Drejtoria e Koordinimit shfrytëzoi çdo mundësi për të përfituar projekte me peshë për Bashkinë dhe impakt për qytetarët e Kamzës. Kjo drejtori ka kryer një veprimtari të gjithanshme dhe intensive. Falë projektit “Pjesëmarrja qytetare e të rinjve dhe vullnetarizmi”, kjo drejtori në kuadër të thellimit të bashkëpunimeve të mëtejshme ndërkombëtare bëri të mundur që Bashkia Kamëz të nënshkruante marrëveshje ndërkombëtare me bashki në Itali, Letoni, Poloni, Slloveni etj. Arritje ishte edhe aplikimi në programin për çmimin e KE-së “European Green Capital Aëard 2019” – “Kryeqyteti i Gjelbër i Evropës 2019”, në Projektin e KE “Creative Europë” (2014-2020), në thirrjen e katërt dhe të pestë për propozime IADSA. Është bërë e mundur çelja e negociatave për bashkëpunim në fushën e arsimit nga rrjeti i Cempaka Schools në Malajzi, për ndërtimin e një kolegji në Kamëz.
Në analizën e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, z.Mziu i ka përgëzuar punonjësit e kësaj drejtorie për rezultatet. Për vitin 2016, krahasuar me planin e 2015-ës në vlerë absolute planifikimi i fillimvitit është rritur me 32% më shumë se viti paraardhës. Pavarësisht se dihen tashmë kufizimet që qeveria qendrore i ka bërë pushtetit vendor në drejtim të mbledhjes së të ardhurave konkretisht në tatimfitimin e thjeshtuar për tatimpaguesit, sërish është vërejtur progres. Krahasuar, me realizimin faktik të vitit 2015, të ardhurat faktike të realizuara për vitin 2016 janë 29% më shumë. Në 2016, ka pasur rritje të numrit të bizneseve në territorin e bashkisë Kamzës.
Kryebashkiaku Xhelal Mziu vlerësoi me nota pozitive edhe punën e bërë nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, Dekorit, Strehimit, Emergjencave Civile dhe Krizave. Janë bërë hapa para krahasuar me vitet e mëparshme në punën e kësaj drejtorie për vitin 2016. Rëndësi i është kushtuar inspektimit të rrjetit të infrastrukturës rrugore, punimeve që po kryhen për shtrirjen e rrjetit të ujësjellësit, sa i përket rikthimin të rrugëve në gjendjen e mëparshme, në zonat ku janë kryer këto ndërhyrje. Prioritet ka qenë përmirësimi i ndriçimit të hapësirave të qytetit, si në rrugët kryesore dhe sheshet publike. Ka pasur reagim të menjëhershëm duke ofruar ndihmë për përballimin e situatës emergjente nga përmbytjet në Bashkinë Kamëz. Pas konstatimit të dëmeve nga grupet e punës, dhe është hartuar projektvendimi për 418 familjet e përmbytura më 08.11.2016.
Në analizën e punës së Ndërmarrjes së Ujësjellës-Kanalizimeve për vitit 2016 kryebashkiaku Mziu vlerësoi se është bërë një punë e kënaqshme. Gjatë vitit 2016, nga Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve është punuar në disa drejtime, siç është zgjerimi i zonave të mbulimit me ujë në Kamëz e Paskuqan; lufta ndaj informalitetit bashkëpunim i ngushtë me kompaninë KfË e cila po shtron rrjetin e furnizimit me ujë në Kamzës; plotësimi dhe saktësimi i adresave për klientët; raporti i monitorimit të performancës. Ndërmarrja e Ujësjellësit tashmë është drejt finalizimit të projektit të ujësjellësit në bashkëpunim me kompaninë zbatuese “Strabag” për t’i dhënë zgjidhje problemit të furnizimit me ujë të qytetit. Falë punës së Ndërmarrjes, janë shtuar 1700 abonentë dhe një ndër risitë ka qenë edhe fatura elektronike.
Drejtoria e Shërbimeve Administrative One Stop Shop dhe Zyra e Gjendjes Civile është e vetmja drejtori e cila çdo ditë përballet me qytetarët. Shërbimi në One Stop Shop ka qenë në nivelin e duhur, duke i paraprirë nivelit të përgjithshëm të institucionit të Bashkisë Kamëz. Në sportelet e One Stop Shop-it u është shërbyer me formular shërbimi, mesatarisht 162 qytetarëve në ditë. Çdo javë janë pranuar mesatarisht 187 kërkesa dhe ankesa, një shifër vjetore 8991 kërkesë/ankesa, të cilat janë shqyrtuar dhe kanë marrë zgjidhje nga vet kryebashkiaku në bashkëpunim me drejtoritë e tjera të institucionit të bashkisë.
Nga ana e kryetarit të Bashkisë vlerësim pati dhe për punën e Drejtorisë së Çështjeve Ligjore dhe Prokurimeve Publike bërë vitin e kaluar dhe kërkoi që kjo drejtori të shërbejë si mbështetëse në shërbim të të gjitha drejtorive të tjera të institucionit të Bashkisë, për realizimin sa më efikas të detyrave të tyre funksionale. Problematik ka qenë mosbashkëpunimi i institucioneve qendrore përkatëse, si ZVRPP-ja, AKP-ja dhe ALUIZN-i, për konfirmimet dhe kthimet e përgjigjeve zyrtare, si kusht për zbatimin e VKM-ve, çka ka sjellë dhe mospërfundimin e plotësimit të dosjeve përkatëse dhe dërgimin e tyre në Këshillin e Qarkut apo lidhjen e kontratave të privatizimit, edhe pse janë dërguar rreth 27 shkresa zyrtare drejtuar këtyre institucioneve qendrore.
Edhe puna e Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit gjatë vitit 2016 është vlerësuar nga kryebashkiaku Xhelal Mziu. Në analizë u diskutuan çështjet që kishin të bënin me rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve. Kryetari i Bashkisë, Mziu, u shpreh se Ndërmarrja e Pastrim-Gjelbërimit të ketë prioritet, absolut pastrimin në çdo lagje, rrugë, rrugicë, shtëpi.
Fokusi kryesor i punës së Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike dhe Çështjeve Sociale duhet të jetë rritja e aplikimeve të familjeve për t’u trajtuar me ndihmë ekonomike, si dhe oponenca ligjore dhe mediatike për refuzimet e bëra në mënyrë të padrejtë. Duke vlerësuar punën e bërë nga kjo drejtori në 2016-ën, z. Mziu tha se theksoi se është absurde që janë 2600 familje të refuzuara, gjysma prej të cilave për shkak të pikavarazhit, ku nuk është Bashkia ajo që vendos, por Ministria. Absurditet është se si mund të marrin e të përdorin dekoderë dixhitalë këto familje, kur nuk kanë as televizorë apo pajisje të tjera elektroshtëpiake!
Në analizën e punës njëvjeçare të Drejtorisë së Menaxhimit të Tokës, Përmirësimit në Mjedis, Bordit të Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave, disa nga problemet e shtruara ishte sorollatja e qytetarëve nga ana e ZVRPP-së dhe debitë në të dyja zonat, pasi kjo drejtori menaxhon punët në dy harta kadastrale, atë të Kamzës dhe të Paskuqanit. Sistemi i debitorëve të tokës është i trashëguar që nga viti 2000, duke mbartur gabime, të cilat korrigjohen dhe përmirësohen çdo ditë me paraqitjen e qytetarëve. Nga z.Mziu u kërkua që të krijohej një bazë e saktë të dhënash e të gjitha pronave, si ato të shpërndara me anë të ligjit nr. 7501, por edhe të tjera, me të gjithë informacionin dhe inventarin e plotë të saj.
Drejtoria e Burimeve Njerëzore është një hallkë kyçe për funksionimin dhe mbarëvajtjen e punës së administratës të institucionit të Bashkisë Kamëz. Sipas z. Mziu roli i rëndësishëm i Burimeve Njerëzore shihet që në përthithjen e stafit të kualifikuar të administratës.
Çështjet kryesore të analizës së punës një vjeçare të Njësisë së Auditimit të Brendshëm ishin auditimi i drejtorive, i ndërmarrjeve dhe sektorëve të Bashkisë. Kryebashkiaku Mziu duke vlerësuar punën e bërë nga Auditi, tha se kjo strukturë e Bashkisë jo vetëm kontrollon, por edhe informon, këshillon dhe penalizon. Ai e inkurajoi këtë drejtori që të ndërmarrë nisma, në përputhje me ligjin, në mënyrë të tillë që të japin impakt në institucionin e bashkisë si dhe të jetë edhe penalizuese ndaj çdo rasti ku vërehen shkelje dhe parregullsi.
Kryebashkiaku Xhelal Mziu vlerësoi rolin e Drejtorisë së Transportit, Lejeve, Licencave dhe IT-së, si dhe theksoi që dy sfidat kryesore të kësaj drejtorie janë licencimi i çdo mjeti të palicencuar në Kamëz, si dhe zhdukja e informalitetit. Kërkoi të marrë fund licencimi i mjeteve që dëmtojnë infrastrukturën. Sektori i IT-së tha se është “truri” funksional i Bashkisë në situatën koherente për të shkuar drejt marrëdhënieve online jo veç me drejtoritë e Bashkisë, por edhe me qytetarët e Kamzës.
Kryetari i Bashkisë Kamëz, vlerësoi punën e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Konvikteve për vitin e kaluar. Pavarësisht se jemi një Bashki në opozitë dhe e penalizuar nga qeveria, duhet të ketë bashkëpunim me mësuesit, nxënësit, shkollat, te jemi pranë tyre në përputhje me kompetencat ligjore. Ai kërkoi të bashkëpunohet për zhvillimin e veprimtarive arsimore, kulturore, sociale dhe sportive. Pallati i Kulturës duhet të jetë promovues i talenteve dhe veprimtarive kulturore-artistike. E njëjta gjë vlen edhe për sportin, ku duhen spikatur sportistët më të mirë të qytetit.
Në analizën e punës njëvjeçare të Policisë Bashkiake, kryetari i Bashkisë Kamëz, u shpreh se kjo strukturë përballon dhe ka shumë detyra e funksione, por ndër më kryesoret është rregullimi i qarkullimit rrugor në qytet pa harruar as kontrollin e automjeteve për licencat, sidomos automjetet që transportojnë fëmijët e kopshteve dhe nxënësit duhet të jenë në kontroll të rreptë e të vazhdueshëm. Ai kërkoi bashkëpunim të ngushtë me Inspektoratin Vendor të Mbrojtjes së Territorit.
Zbatimi i ligjit duhet të jetë mbi gjithçka dhe duhet të jetë motoja e punës e Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit. z.Mziu vuri theksin te qytetarët, të cilëve u shërben puna korrekte e inspektorëve që realisht ka ndodh, kjo, pasi zbatimi i ligjit bën që ata të mos jenë objekt i penalizimeve të padrejta, veçanërisht në këtë kohë të presionit të padrejtë qeveritar ndaj qytetarëve të Kamzës dhe të Paskuqanit. IVMT ka mundësuar hapjen e hapësirave publike si pasojë investimeve publike të Bashkisë si dhe iu është dhënë zgjidhje mjaft ankesave të tjera qytetare pa harruar kontrollet në firmat ndërtuese.
Në analizën e punës njëvjeçare të Njësisë Administrative të Paskuqanit, kryebashkiaku Mziu dha vlerësim pozitiv për punën e kryer theksoi se cilësia e shërbimit e ofruar nga kjo njësi ka ardhur në rritje. Z.Mziu u angazhua që sistemi i informatizimit të përfshijë të gjithë infrastrukturën e Njësisë, si dhe të jetë i lidhur tërësisht me Bashkinë në Kamëz dhe me njësinë e shërbimeve administrative në Bathore.
Edhe në analizës së punës njëvjeçare të Drejtorisë Administrative Njësia Bathore, kryebashkiaku Mziu vlerësoi pozitivisht punën e kryer në 2016. Ai u shpreh se meqenëse një pjesë e madhe e popullsisë vijnë në këto zyra për shërbime apo probleme të ndryshme, ata duhet të gjejnë zgjidhjen pikërisht te këta punonjës, duke ofruar shërbim korrekt e të shpejtë. Kreu i Bashkisë kërkoi bashkëpunim jo vetëm me qytetarët, por edhe me çdo faktor tjetër, siç janë shoqatat e ndryshme, institucionet arsimore, kulturore, fetare etj., me qëllim që ky bashkëpunim të shkojë në dobi të komunitetit të banorëve.