Vjedhja, OSHEE i mungojnë 11 miliardë lekë

Teksa Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka rritur arkëtimet bruto të energjisë dy vitet e fundit, shihet se arkëtimi i faturave koherente është përkeqësuar ndjeshëm më 2016.
Sipas të dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë (ERE) në lidhje me bilancin energjetik janar-gusht shihet se OSHEE ka arkëtuar vetëm 75 për qind të faturave koherente të vitit 2016.
Sipas tabelës që ka publikuar ERE dhe që i referohet të dhënave të OSHEE-së mbi gjendjen debitore mësohet se energjia e faturuar më 2016 kapi vlerën e 41 miliardë lekëve për janar-gusht 2016. Nga kjo shumë shihet të jetë arkëtuar 30.9 miliardë lekë ose 75 për qind e faturimeve.
Ndërsa arkëtimet e konsumit të periudhës ka rënë, OSHEE ka arkëtuar nivele të larta të borxhit të prapambetur deri më 2015.
Siç shihet nga të dhënat për faturat e papaguara 2007-2015 janë arkëtuar gjatë 8-mujorit 2016 8.7 miliardë lekë ose 63 milionë euro. Arkëtimet e mbara të borxheve të prapambetura lidhen me disa kushte që OSHEE ka vënë për arkëtimin e këtij detyrimi. Nëse pagesa e kësteve të borxhit të prapambetur nuk shlyhet në datën e caktuar, atëherë ndërprerja e energjisë bëhet menjëherë, për faturat koherente OSHEE pret deri në tre muaj.
Arkëtimet në total të OSHEE-së në fund të periudhës tetëmujore ishin 39.6 miliardë lekë, nga të cilat 8.7 miliardë lekë ishin detyrimet të prapambetura dhe 30.9 miliardë lekë fatura korrente.
Borxhet totale në OSHEE nga energjia e papaguar arritën në fund të tetëmujorit në 68.3 miliardë lekë ose 465 milionë euro, i krijuar deri më 31 dhjetor 2015.