Borxhi shtohet me 31 miliardë lekë

Qeveria ka propozuar në projektligjin e buxhetit të vitit 2017 që stoku i borxhit të zgjerohet me 31.6 miliardë lekë vitin që vjen.
Huamarrja e brendshme vjetore dhe mbështetja buxhetore nga institucionet ndërkombëtare pritet të arrijë në 40,759 milionë lekë, ndërsa huamarrja neto për financimin e projekteve të huaja pritet të bjerë me 9,560 milionë lekë.
Ndërsa garancitë vjetore të shtetit në dobi të palëve të treta përfituese, vlerësohen deri në 500 milionë lekë për vitin që vjen.
Stoku i borxhit publik vlerësohet të arrijë në 1 103 025 milionë lekë, në të cilat stoku i borxhit shtetëror zë 1,045,386 milionë lekë dhe stoku i borxhit shtetëror të garantuar 57,639 milionë lekë.
Në tregun e huaj, huamarrja do të bazohet te financimet e pritshme të projekteve ekzistuese, projekteve të reja për të cilat qeveria është angazhuar me kreditorët, si edhe te huatë e ofruara nga Banka Botërore me terma të favorshëm, në kuadër të mbështetjes së politikave zhvillimore të ndërmarra nga qeveria. Ministria e Financave nuk e përjashton mundësinë e përdorimit të instrumenteve të tregjeve ndërkombëtare të kapitalit, me qëllim uljen e presionit në tregun e brendshëm, në rast se do të jetë e nevojshme.
Gjatë vitit 2017, duke marrë në konsideratë nivelin më të ulët historik të normave të interesit aktual, rritjen e financimit të brendshëm, si dhe direktivat e bankave mëma ndaj bankave të nivelit të dytë, për të mbajtur nivele të pranueshme ekspozimi ndaj borxhit sovran, pritet që të ketë një rritje të normave të interesit. Por gjithsesi niveli i rritjes së normave në tregun e brendshëm pritet të jetë gradual dhe nën nivelin mesatar të 3 viteve të fundit.