15 mijë dosje presin në Gjykatën e Lartë

Mbi 15 mijë dosje presin të shqyrtohen në Gjykatën e Lartë dhe pirgu sa vjen e rritet çdo ditë që kalon, duke bërë që qytetarët të presin me vite për të marrë drejtësi. Ida Vodica, shefe e marrëdhënieve në media, shpjegon shkaqet kryesore që kanë sjellë si pasojë këtë situatë problematike.
“Ky numri shumë i lartë i çështjeve të mbartura ka disa arsye, por dy më kryesoret janë prurjet, si dhe mungesa e katër anëtarëve të Gjykatës së Lartë prej disa kohësh tashmë. Duhet vënë në diskutim më tepër pjesa e prurjeve, sepse të gjitha çështjet që gjykohen nga gjykatat më të ulëta vijnë dhe regjistrohen pranë Gjykatës së Lartë, pra nuk ka një filtër që t’i pengojë këto çështje për të mos i regjistruar pranë kësaj gjykate, si dhe mungesa e 4 anëtarëve, 2 prej të cilëve që me ndryshimet e ligjit për organizimet dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë, ku u shtua numri i gjyqtarëve nga 17 vajti 19, por dy prej tyre nuk janë emëruar ende dhe dy mungesa të tjera që kanë të bëjnë me një dorëheqje të një gjyqtari menjëherë pas mbarimit të mandatit, si dhe pezullimi i një gjyqtari tjetër”.
Vodica sqaron se secili gjykatës shqyrton mesatarisht 400 çështje në vit.