Tre pyetjet drejtuar Bashkisë e Prefekturës për landfillin e vdekjes

Kërkesë për dhënie informacioni

I nderuar z. Kryetar,
Në mbështetje të nenit 51, pika 3, nenit 54, germa “ë” dhe “k”, të Ligjit Nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; pika 4 e “Rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak”; nenit 14, pika 1, shkronja “c”, e “Rregullore për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e administratës së aparatit të Bashkisë së Tiranës”, në cilësinë dhe në ushtrim të funksionit të kryetarit të Grupit të Këshilltarëve të Partisë Demokratike, kërkoj informacion përsa më poshtë:
A ka Bashkia Tiranë kontrata me kompani të tjera për përpunimin dhe trajtimin e mbetjeve në landfillin e Sharrës, të ngjashme me atë që ka me kompaninë “3R” shpk?
Procedurat e tenderimit, nëse ka pasur, kompanitë që janë paraqitur dhe procesverbalin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me shpalljen e fituesve apo dhe arsyet e skualifikimit të kompanive të tjera nga gara?
Cilët janë personat përgjegjës të administratës për supervizimin e zbatimin e kontratave dhe konstatimet nga kontrollet e ushtruara dhe masat të lëna për zbatim, nëse ka pasur?
Çdo dokument tjetër që lidhet me këtë aktivitet.
Duke e vlerësuar si thelbësore për respektimin e standardeve të shtetit të së drejtës, jo vetëm garantimin e parimit të ligjshmërisë, por edhe qeverisjen transparente, mbetemi në pritje të informacionit tuaj, brenda afateve të parashikuara me ligj.