KLSH: Në 6 muaj dëmi ekonomik mbi 37 miliardë lekë

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka mbyllur raportin e auditimeve për periudhën janar-qershor, ku nga përpunimi i të dhënave është zbuluar një dëm ekonomik në nivelin e 4 miliardë lekëve, kurse shkeljet e disiplinës financiare në masën 33.7 miliardë lekë.
Nga këto të fundit, 31.9 miliardë janë shkelje me efekt negativ tek performanca e institucioneve në fushën e të ardhurave dhe 1.8 miliardë lekë në fushën e shpenzimeve. Sipas të dhënave, këto shkelje i përkasin veprimtarisë ekonomiko-financiare për periudhën kohore 2013-2015, përcaktuar për çdo subjekt të audituar në programet e auditimit dhe pjesërisht periudhës kohore 2015-deri në mars 2016. Por cilat janë fushat ku Kontrolli i Lartë i Shtetit ka konstatuar dëmin ekonomik?
Në sektorin e tatim taksave, dëmi i zbuluar është në masën 1.19 miliardë lekë; Në sektorin e doganave, 429 milionë lekë;   Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, 66.5 milionë lekë; Në fushën e prokurimeve, 1.78 miliardë lekë;  Në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, 158 milionë lekë; Në fushën e shpenzimeve operative, 245 milionë lekë;   Në fushën e urbanistikës 52 mijë lekë; Në zërin “të tjera”, 260 milionë lekë.
Gjatë kësaj periudhe, si rezultat i shkeljeve dhe abuzimeve të konstatuara nga ana e KLSH-së janë bërë 23 kallëzime penale, për drejtues të rangut të mesëm dhe të lartë në administratë.