OST, 5.2 milionë euro borxh arkës së shtetit

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) i detyrohet buxhetit të shtetit rreth 657,7 milionë lekë ose 5.2 milionë dollarë si dividend i paderdhur.
Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë një auditi të bërë në OST ka gjetur se për periudhën 2011-2014 kompania nuk i ka paguar pronarit, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dividendin në vlerën 657,724,013 lekë.
KLSH ka kërkuar që në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë të hartohet një skedul i qartë dhe me afate për të shlyer vlerën e mbartur si detyrim për mos pagesë dividendi që prej vitit 2011.
KLSH vëren se në fund të periudhës 2014 rezulton se, detyrimet e OSHEE ndaj OST SHA janë në vlerën 8,336,147,430 lekë, vlerë e cila përbëhet nga detyrime për fatura të papaguara nga viti 2011-2015, disbalanca e energjisë, kolaudim matësish, pagesë pune për shërbime DTL Tiranë, matësa elektrik për NJOF dhe kosto lokale për nënstacionin e Kalimashit (trajtuar më hollësisht në faqet 66 të Raportit të Auditimit).
KLSH i ka rekomanduar Këshillit të Mbikëqyrës, Administratori i shoqërisë dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të marrin masat e nevojshme administrative deri edhe gjyqësore për të arkëtuar shumën e detyrimit të OSHEE sha prej 8,336,147,430 mijë lekë, rezultuar në fund të vitit 2015, të cilat cenojnë ecurinë e veprimtarisë së OST.
Në katërmujorin e parë të vitit të ardhurat nga dividenti janë vënë në vështirësi për shkak të performancës jo të mirë të disa kompanive në fushën e industrisë, në të cilat shteti është pronar ose aksioner.