Rriten me 62% shpenzimet për haremin qeveritar

Qeveria e ka shtrënguar së tepërmi stimulin fiskal në ekonomi teksa shihet se shpenzimet buxhetore për funksionet themelore kanë pësuar rënie të përgjithshme me 8 për qind në tremujorin e parë në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Shpenzimet për shërbimet publike kanë rënë me 9.4%, për mbrojtjen kanë rënë me 38%, për çështjet ekonomike rënia është -68%, për shërbimet e strehimit me mbi 8%.
Me rritje kanë vijuar shpenzimet për argëtimin dhe kulturën, të cilat u zgjeruan me 62 për qind në tremujoirn e parë. Në vlerë absolute shpenzimet për argëtim ishin 8.5 milionë euro. Rritja shumë e lartë e tyre ka bërë që ato të arrijnë në 14% të shumës që qeveria ka shpenzuar për shëndetësinë për tre muajt e parë të vitit.
Shpenzimet për arsimin pothuajse vijojnë në të njëjtat kuota të një viti më parë dhe ato për shëndetësinë janë rritur me 6.7%. Gjithashtu shpenzimet për mbrotjen sociale janë në vend numëro.
Politika fiskale po hyn në vitin e tretë të konsolidimit të fortë fiskal. Nga krahu i të ardhurave ka vijuar rritja e barrës fiskale per tatim-fitimin dhe tatimin mbi dividentin nga 10 për qind në 15 për qind, teksa tatimi mbi pagat arrin 23% mbi të lartat, nga 10 për qind që ishte më parë.
Përveç rritjes së taksave qeveria ka rritur presionin tek bizneset në kuadër të një nisme për formalizimin e ekonomisë. Por një politikë akoma më e shtrënguar po ndiqet edhe në krahun shpenzimeve publike.
Shpenzimet për investimeve kapitale po ulen vit pas viti dhe financimet për arsimin dhe shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale kanë shënuar rënie në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto.
Teksa filozofia e qeverisë për shtrëngimin fiskal po aplikohet për sektorët jetikë të vendit, shpenzimet për funksionet e argëtimit dhe kulturës edhe pse simbolike kanë pësuar rritje të ndjeshme në dy vitet e fundit.