Qeveria mund të bllokojë rishitjen e koncesioneve

Ministria e Energjetikës ka bërë gati disa ndryshime në ligjin për kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, nëpërmjet të cilit janë futur disa koncepte të reja që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare.
Në rastet kur dega në Shqipëri është u transferuar nga një tek një tjetër, ligji i ri ja njeh shtetit shqiptar të drejtën që për shkaqe të sigurisë kombëtare mund të mos e miratojë një kalim licence koncesionare nga një kompani tek një tjetër.
Projektligji gjithashtu kufizon trajtimin fiskal të koncesionarëve nga 35 vite që është aktualisht, afërsisht sa kohëzgjatja e koncesionit në 10 vite.
Ndryshimet gjithashtu realizojnë një ndarje më të qartë e afateve kohore që përfshihen në periudhën e kërkimit me atë të vlerësimit të një zbulimi (7 vite kërkim dhe 3 vite vlerësim).
Burimet nga Ministria e Energjetikës pohuan se, me rritjen e stabilitetit të Republikës së Shqipërisë, kalohet nga përfshirja në Marrëveshjet Hidrokarbure të klauzolave të hapura dhe të pakufizuara në kohë lidhur me stabilitetin e regjimit fiskal në aplikimin e tyre në një afat kohor të kufizuar (10 vjet nga data e fillimit të prodhimit të hidrokarbureve).
Përcaktohet që aktiviteti i kërkimit dhe prodhimit të lëndëve hidrokarbure të kryhet nga ekspertë të pajisur me çertifikatën e lejes profesionale për veprimtarinë studimore-projektuese dhe zbatuese për kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe të gazit.
Regjimi fiskal do të përcaktohet në legjislacionin tatimor në fuqi, duke përfshirë dhe ligjin specifik nr. 7811, datë 12.4.1994 “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr.782, datë 22.2.1994 “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim), të ndryshuar.