Indeksi i Shoqatës së Investitorëve: Përkeqësohet ndjeshëm klima e biznesit

Indeksi i Klimës së Biznesit, një publikim i Shoqatës së Investitorëve të Huaj (FIAA) ka shënuar rënie radhazi për 4 tremujorët e vitit të shkuar. Ndër elementët të cilët janë perceptuar si faktorë me impakt negativ në klimën e biznesit gjatë të 4 tre-mujorëve të vitit 2015 janë: Zbatimi i ligjit, efektiviteti i gjyqësorit, Ndryshueshmeria e Legjislacioni dhe atij tatimor ne vecanti, stabiliteti i tij (kompleks dhe i ndryeshueshem, shpesh i pakuptueshem si dhe me veshtiresi ne zbatim), Prania e burokracisë  dhe e korrupsionit në institucionet publike, Prania e konkurrencës së pandershme. Ndërkohë që faktorë të tjerë si legjislacioni i punës, rregulloret që lidhen me licencat dhe certifikimet, infrastruktura dhe aksesi në financë jane perceptuar si pozitive nga ky grup kompanish. Një element tjetër i marrë në studim është Monitorimi i Klimës së Biznesit në vend nëpërmjet impaktit të ligjeve dhe rregulloreve ekonomike e sociale të miratuara nga parlamenti me ndikim në kushtet e të bërit biznes gjate vitit 2015. Disa nga Ligjet e kaluara gjatë periudhës në studim të cilat janë perceptuar me impakt negative nga biznesi ishin: Paketa Fiskale 2015, Ligji i ri për Taksën mbi Vlerën e Shtuar, Ligji mbi të Ardhurat, Projekt Ligji i ri për Procedurat Tatimore në Shqipëri, Ndërkohë që janë parë me perceptim pozitiv ligjet e mëposhtme:
Ligji për Investimet Strategjike
Ligji për Turizmin në Shqipëri
Ligji mbi Procedurat Tatimore
Ligjin për Partneritetin Publik Privat në Shqipëri
Udhëzimi i ri për Ligjin e Transferimit të Çmimit në Shqipëri
Studimi u pergatit ne kuader te projektit “Përmirësimi i Mjedisit të Biznesit në Shqipëri” i cili financohet nga Ndihma Zyrtare e Republikës Sllovake dhe zbatohet nga Aleanca e Biznesit të Sllovakisë (PAS) në bashkëpunim me Shoqatën e Investitorëve të Huaj në Shqipëri- FIAA. Ky projekt ka për qëllim të përmirësojë mjedisin e biznesit në Shqipëri, si një element kyç për rritjen e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë dhe zvogëlimin e varfërisë së saj.