Sot zhvillohet gjyqi kundër betonizimit te Parku i Liqenit

Gjyqi kundër betonizimit të Parkut të Liqenit zhvillohet sot në orën 09:15 në Gjykatën Administrative. Përfaqësuesi i Shoqërisë Civile avokati Altin Goxhaj shkruan në Facebook se, mediat nëse duan ta ndjekin në sallën e gjyqit janë të lutura të dërgojnë sot një kërkesë drejtuar Kryetarit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë (kështu e kërkon procedura).
Paditëse është shoqata “Menvgroup”, person juridik sipas vendimit të Gjykatës me Nr. 1170 dt. 04.11.2004 përfaqësuar nga Studio Ligjore Aga & Goxhaj Laë Firm me Avokat Altin Goxhaj dhe Avokat Erald Aga. Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI), person juridik sipas vendimit Nr. 62/1 dt. 14.12.2002… të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, përfaqësuar nga Studio Ligjore Aga & Goxhaj Laë Firm me Avokati Altin Goxhaj dhe Avokat Erald Aga.

Të paditur
Këshilli Kombëtar i Territorit. Agjencia Zhvillimit Territorit (AZHT). Ministria Zhvillimit Urban (MZHU), Bashkia Tiranë.
Persona të tretë: Avokatura e Shtetit. Ministria e Mjedisit. Agjencia Kombëtare e Planifikimit Territorit Sekretariati i KKT-së.
Objekti: Marrjen e masës së sigurimit të padisë për “Pezullimin e të gjithë punimeve ndërtimore apo zhvillimore objekt të Vendimit KKT-së, Nr. 1 dt. 12.02.2016 “Për Miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: Këndi i Lojërave për Fëmijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Liqenit, Bashkia Tiranë.
Konstatimin e Pavlefshmërisë Absolute të Vendimit KKT-së, Nr. 1 dt. 12.02.2016 “Për Miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: Këndi i Lojërave për Fëmijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Liqenit, Bashkia Tiranë”.
Detyrimin e Bashkia Tiranë, KKT, AZHT dhe MZHU të depozitojnë kopje të njehsuar me origjinalin për palën paditëse, të të gjithë praktikës dhe dokumentacionit tekniko-ligjor disponuese të depozituar në KKT/AZHT /MZHU apo AKPT deri në miratimin e Vendimit KKT-së, Nr. 1 dt 12.02.2016 “Për Miratimin e Lejes së Ndërtimit për Objektin: Këndi i Lojërave për Fëmijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Liqenit, Bashkia Tiranë”.

Baza ligjore
Neni 11/1, 15/d, 16/b/c, 17/c, 18/8, 21/2, 23, 24, 28, 29, 30 të Ligjit 49/2012 “Për Gjykatat Administrative”; Neni 39/4 i Ligjit Nr. 107/2014 “Për Agjencinë e Planifikimit Territorit” dhe akteve nën ligjore në zbatim; Ligji 146/2014 “Për Njoftim dhe Konsultim Publik”; Neni 3 dhe 15/1 i Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”; Ligj Nr. 8653 i ndryshuar me Ligjin Nr 30/2015 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”; Ligj Nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për Lejet e Mjedisit”; Ligji Nr. 10431 dt 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
Drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës Parë, Tiranë.
Në padinë e Shoqërisë Civile thuhej se, kemi të bëjmë me një projekt që prish dhe zhbalancon ekosistemin e zonës nëpërmjet prerjes së pemëve dhe punimeve në tokë, pasi do të këtë masa të mëdha betoni. Ky projekt nuk mund të bëhet pa u bërë masterplani i Parkut të Liqenit Artificial dhe Plani i Përgjithshëm i Tiranës, pasi është i vetmi Park në një qytet prej 1 milion banorësh dhe i një rëndësie të veçantë. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për ligjshmërinë e ndërtimit të parkut të fëmijëve te Liqeni Artificial, për akuzën e “ndërtimit të paligjshëm” dhe “shpërdorim të detyrës”.

R.POLISI