Ulen në 1.55 % interesat për bonot e thesarit

Në ankandin për shitjen e Bonove të Thesarit sipas Bankës së Shqipërisë, bonot me maturim 12-mujor u emetuan me një interes mesatar të ponderuar prej 1.55%, më i ulëti i regjistruar ndonjëherë. Në rënie të mëtejshme rezultuan edhe bonot me maturim 6-mujor, që u emetuan me një interes mesatar të ponderuar prej 1.26%. Sipas ekspertëve, ulja e normës bazë nga Banka e Shqipërisë të mërkurën pritet të ndikojë në një ulje të mëtejshme të interesave të bonove, që për bonot 3-mujore dhe 6-mujore janë tashmë poshtë normës bazë dhe që po i afrohen gjithnjë e më shumë zeros. Veç uljes së normës së referencës, kjo situatë është rezultat i rënies së ndjeshme të kërkesës për financim nga qeveria shqiptare gjatë muajve të fundit, por edhe i gjendjes shumë likuide të sistemit financiar.